Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimiera Czaja.
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Strzelecka 7
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka główna w Strzelcach Krajeńskich. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób poruszających sie na wózkach oraz dostosowane drzwi wejsciowe do budynku i lokalu biblioteki. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepelnosprawnością. Lokal biblioteki znajduje sie na parterze. działy dla doroslych znajduja sie na obnizonym parterze, gdzie prowadzą schody (3 stopnie) z poręczą. W budynku znajduje sie toaleta dostosowana dla osób na wózkach.

2. Filia w Bobrówku usytuowana jest na podwyższonym parterze, do którego prowadzą schody (8 stopni) z poręczą. Brak podjazdu. Wewnatrz brak udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach, brak dostosowanej toalety.

3. Filia w Brzozie usytuowana jest na parterze. Wejście do budynku, warunki lokalowe uniemożliwiają poruszanie sie osób na wózkach. Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

4. Filia w Ogardach usytuowana jest na podwyższonym parterze, schody dwustopniowe, bez poreczy, wewnątrz ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach. Brak toalety.

5. Filia w Tucznie usytuowana jest na podwyższonym parterze, brak podjazdu, schody trzystopniowe z poręczą. Wewnątrz ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach. Brak toalety dla osoby na wózku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

 Możliwość zmany rozmiaru tekstu.

 Możliwość zastosowania kontrastu.

Do wszystkich lokali bibliotecznych można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

We wszystkich lokalizacjach brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich dokłada wszelkich starań aby dostępność strony https://biblioteka.strzelce.pl była na poziomie WCAG 2.1.