Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie

Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie dokumenty są dostępne cyfrowo.
 • Występują problemy ze znacznikami HTML.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kazimiera Czaja.
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich
 • Adres: 66-500 Strzelce Krajeńskie, ul. Strzelecka 7
 • E-mail: biblioteka@strzelce.pl
 • Telefon: 957632887

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Biblioteka główna w Strzelcach Krajeńskich. Wejście do budynku posiada podjazd dla osób na wózku oraz dostosowane drzwi wejściowe i do lokalu biblioteki. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Lokal biblioteki znajduje się na parterze. Działy dla dorosłych znajdują się na obniżonym parterze, gdzie prowadzą schody (3 stopnie) z poręczą. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób poruszających się na wózkach. 

2. Filia w Bobrówku usytuowana jest na podwyższonym parterze, do którego prowadzą schody (8 stopni) z poręczą. Brak podjazdu. Wewnątrz lokalu brak udogodnień dla osób o szczególnych potrzebach. 

3. Filia w Brzozie usytuowana jest na parterze. Wejście do budynku, warunki lokalowe uniemożliwiają poruszanie się osób na wózkach. Brak toalety dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

4. Filiia w Ogardach usytuowana jest na podwyższonym parterze, do którego prowadzą dwustopniowe schody. Wewnątrz ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach. Brak toalety.

5. Filia w Tucznie usytuowana jest na podwyższonym parterze. Brak podjazdu. Schody trzystopniowe z poręczą. Brak toalety dla osób z niepełnosprawnością. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych.

Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Możliwość zastosowania kontrastu.

Do wszystkich lokali można wejść z psem asystującym, z psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Biblioteka świadczy usługę Książka na telefon. W ramach bezpłatnej usług bibliotekarze dostarczają książki, czasopisma i audiobooki do domu osób zainteresowanych taką formą udostępniania zbiorów.