Cele i zadania Biblioteki

 1. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych oraz uczestniczy w powszechnianiu wiedzy i kultury.
 2. Do zadań Biblioteki należy :

  1. gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dokumentujących dorobek kulturalny , naukowy i gospodarczy regionu,
  2. udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci  i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych ,
  3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
  4. popularyzacja książki i czytelnictwa oraz dorobku kulturalnego Gminy,
  5. tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych       i faktograficznych,
  6. współdziałanie z bibliotekami innych sieci , instytucjami kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych społeczności Gminy,
  7. doskonalenie form i metod pracy bibliotekarzy,
  8. sprawowanie nadzoru nad filiami bibliotecznymi.
       Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Strzelcach Krajeńskich prowadzi wieloraką działalność kulturalno-edukacyjną. Organizuje min. konkursy literackie, plastyczne, wystawy, spotkania czytelnicze, zajęcia z dziećmi. Biblioteka jest miejscem promującym dorobek społeczności lokalnej.
              Przy Bibliotece działa Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich obejmujące swym zasięgiem bibliotekarzy z terenu powiatu strzelecko-drezdeneckiego.
Z kart historii
            Strzelecka Biblioteka jest najstarszą placówką kulturalną w mieście. Założona została w 1946 r. Uroczyste otwarcie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Krajeńskich nastąpiło 1 maja 1946 r. Biblioteka zajmowała pomieszczenia
w budynku Domu Społecznego przy ul. PCK. Pierwszą kierowniczką była Hanna Wyssogota-Zakrzewska. W miesiąc po otwarciu nastąpił jej podział na bibliotekę miejską i powiatową. Księgozbiór biblioteki powiatowej w 1947 r. liczył 2580 woluminów, a biblioteki miejskiej 500 woluminów. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę.  W 1949 r. przeniesiono biblioteki do nowych lokali. Bibliotekę powiatową do budynku przy ul. Brzozowej, bibliotekę miejską do budynku przy ul. Gorzowskiej ( obecna siedziba Prokuratury Rejonowej ). W lipcu 1955 r. nastąpiło połączenie biblioteki powiatowej i miejskiej w Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną , która zasięgiem swojej działalności objęła wszystkie biblioteki publiczne na terenie powiatu strzeleckiego. W 1975 r. miała miejsce kolejna zmiana siedziby. Biblioteka przenosi się do budynku byłego ratusza przy ul.Rynek. Po zmianach spowodowanych reformą administracyjną kraju w roku 1975 biblioteka otrzymuje nazwę Miejskiej Biblioteki Publicznej, jednak nadal przez trzy lata  sprawuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami dawnego powiatu. Od 1979 r. biblioteka obejmuje swym oddziaływaniem wyłącznie teren miasta i gminy Strzelce Krajeńskie. W 1991 r. biblioteka została włączona w struktury Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji. W 1997r. przeniesiona po raz kolejny do pomieszczeń przy al. Wolności
( budynek Zus-u ). Od 1998 r. biblioteka ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Strzeleckiej 7 ( były hotel przedsiębiorstwa „Asko-Świt”). Z dniem 01.07.2009 r. na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLII/289/09 biblioteka jest samodzielną samorządową instytucją kultury.